Vill du bli medlem och delta i Konstrundan?

- då behöver du känna till följande om vad som gäller för medlem.

 Avgifter:
Ansökningsavgift: SEK 300,-

 Årsavgift:
Medlemskapet ger dig rättighet att deltaga i Konstrundan i Halland.
Du betalar därför årligen medlemsavgift     SEK 300,- samt
konstrundeavgift  SEK 500,- då du deltar i Konstrundan i Halland.

 OBS! Den som inte betalar hela årsavgiften inom angiven tid förlorar rätten till deltagande i aktuell Konstrunda samt äventyrar rätten till fortsatt medlemskap i föreningen.

 Kommunombuden:
Vi bor i ett långt landskap och har många medlemmar. Därför blir din närmaste kontaktperson ett s.k. kommunombud, en medlem som axlar ansvaret att för medlemmarna, i resp. kommun, fungera som informationsansvarig mellan styrelse och medlemmar. (Du finner uppgifter om vem som är ditt kommunombud under fliken "Om Konstliv Halland" på vår hemsida).
Det är av största vikt att du snabbt hörsammar meddelanden och kallelser.

All skriftlig kommunikation sker via e-post.


Konstrundan:
Deltagande
Du deltar i Konstrundan i Halland genom att visa dina verk i främst din ateljé eller verkstad – eller annan lämplig utställningslokal.
OBS! Här får endast medlemmar i Konstliv Halland visa sina verk under Konstrundan!

Samlingsutställningar:
Enstaka verk visas som vägledning till våra besökare, på gemensamt anordnade samlingsutställningar.

Symboler:
Vägvisarna/skyltar/symboler – våra röda sjömärken – tillverkar eller anskaffar du själv.
Se fliken ”Medlemssidor” på vår hemsida.
Lösenordet för inloggning dit får du av kommunombudet.

Konstotteri:
Som deltagare i Konstrundan i Halland skall du skänka en vinst - ett färdigt verk (inramat eller motsvarande) till vårt årliga konstlotteri.
Du förväntas också sälja lotter, före, under och efter Konstrundan.
Lotteriets resultat är viktigt för föreningens ekonomi.

Karttidning/katalog:
Vi ger ut en karttidning (ibland även kallad katalog) med samlad information om aktuell Konstrunda.
Karttidningen trycker vi för närvarande i ca 30 000 exemplar.
Som deltagare sprider du aktivt såväl denna som de affischer som vi trycker inför Konstrundan.

Konstrundan planeras och är till sitt innehåll färdig redan i december året före aktuell konstrunda.
På anmodan från kommunombudet skall du som medlem därför omedelbart skicka följande digitala uppgifter:

  • Bild på skänkt verk, med titel, teknikuppgifter och pris.
  • Namn och adressuppgifter till din utställningslokal under Konstrundan samt

uppgifter om teknik/er som du arbetar i.

Samlingsutställningar:
Du erbjuds möjlighet att under Konstrundan delta med representativa verk, såväl på våra båda regionala samlingsutställningar som på den en lokal sådan,  i kommunområdena Kungsbacka,Varberg, Falkenberg eller Laholm.
Till dessa och till konstrundemedverkan anmäler du dig samtidigt.
Detta sker under senhösten året före vår kommande Konstrunda.
Anmälan till Konstrunda är bindande eftersom den också innehåller medverkan i vårt lotteri – till vilket vi söker juridiskt tillstånd där vinstplanen inte kan ändras.

 Webbsidan:
Oavsett själva Konstrundan skall du också skicka material till din presentation som medlem, på vår hemsida.
Materialet till hemsidan skickar du direkt till den som handhar hemsidan.

Info om detta finner du också under fliken ”Medlemssidor”.

 

 

Att söka medlemskap i föreningen Konstliv Halland.

Konstliv Halland är en förening med konstnärer och konsthantverkare som, sedan 1995, årligen har anordnat Konstrundan i Halland.
Konstrundan i Halland infaller årligen under Kristi himmelfärdshelgen då medlemmar, under fyra dagar, öppnar sina ateljéer och verkstäder för allmänheten.
Medlemskap i Konstliv Halland berättigar till deltagande i Konstrundan i Halland.

För att få ansöka om medlemskap krävs att du är yrkesmässigt verksam som konstnär eller konsthantverkare, samt är bosatt och mantalsskriven i Halland.

Det finns två urvalsgrupper gällande ansökan:
Du söker antingen utifrån blankett A eller blankett B. Välj den blankett som stämmer bäst för dig.
Konstliv Halland har en antagningsnämnd med tre ledamöter; två föreningsmedlemmar samt en representant för Konstliv Hallands styrelse. Ledamöterna byts ut vart tredje år. Antagningsnämnden tar emot och behandlar din ansökan.

Fyll i aktuell ansökningsblankett (se nedan) samt bifoga kopior på kursintyg etc.

Skicka, digitalt eller med post, 5-7 st. representativa foton på dina verk.
Om du vill ha ditt material återsänt – bifoga då också ett frankerat och adresserat kuvert.
Avslag motiveras ej.
  
För att din ansökan skall behandlas, ska du också bifoga ett kvitto på inbetald ansökningsavgift, SEK 300,- som du sätter in på föreningens bankgiro: 5124-5116.
Märk inbetalningen med ”Ansökan” och ditt namn.
OBS! Sista ansökningsdatum är den 30 september varje år.


Ansökan skickas till:
Konstliv Halland c/oMaria Lindström, Menlösa 307
312 98 Våxtorp.
Eller via mail:
info@konstlivhalland.se

 

Blanketterna: 

Urvalsgrupp A.

För dig som har en högre konstnärlig utbildning såsom: Konstakademi, Konstfack, Konsthögskola, t.e.x. Valand, HDK eller liknande.

Namn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………


Adress: …………………………………………………………………………………………………………………………………..


Postnummer & postort: …………………………………………………………………………………………………………


Kommun: ……………………………………………………………………………………………………………………………….


Mantalsskriven i: ……………………………………………………………………………………………………………………


E-post: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Utbildningar.
Skola: När och var. Bifoga intyg och examensbevis.

Om mer än 10 år har passerat sedan ovannämnda utbildning:

Ange senaste separatutställning – var, när, galleri, recensioner, tidningsurklipp, utställningskatalog etc.

 

 

Ladda ned blankett Urvalsgrupp A Docx
Ladda ned blankett Urvalsgrupp A PDF

 

Urvalsgrupp B.

För dig som har en annan konstnärlig bakgrund / utbildning t.ex. halvstatlig konst / konsthantverksutbildning, folkhögskola / kurser eller för dig som anser dig vara autodidakt.

 


Namn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………


Adress: …………………………………………………………………………………………………………………………………..


Postnummer & postort: …………………………………………………………………………………………………………


Kommun: ……………………………………………………………………………………………………………………………….


Mantalsskriven i: ……………………………………………………………………………………………………………………


E-post: ……………………………………………………………………………………………………………………………………


Skola eller kurs: När och var. (All utbildning skall verifieras med intyg) :

 

 

Konstnärlig verksamhet skall styrkas genom att minst två av de sex punkterna nedan kryssas för och verifieras med t.ex. utställningskatalog, tidningsurklipp, bilder, recensioner etc.


1. Minst tre utställningar på kommunala salonger, etablerade gallerier eller utställnings-lokaler
2. Deltagande i minst två jurybedömda salonger.
3. Inköp av kommun, landsting, Statens Konstråd eller museum.
4. Deltagit i offentlig utsmyckning eller andra offentliga uppdrag.
5. Medlemskap i KRO / KIF
6. Beskriv din verksamhet.

Ladda ned urvalsgrupp B Docx
Ladda ned urvalsgrupp B PDF

 

 Välkommen med din ansökan!

 

Styrelsen för Konstliv Halland

den 11 oktober 2016

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.